Aquesta és la política de protecció de dades de l’Associació Gironina de Teatre. Fa referència a les dades de persones físiques amb les que es relaciona en l’exercici de les seves competències i funcions. El tractament s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la normativa estatal sobre aquesta matèria.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és l’Associació Gironina de Teatre (d’ara endavant, l’AGT), amb NIF G17380932 i domicili a carrer Gaspar i Casal, 5, de Girona (CP 17001), adreça electrònica agt@agt.cat.

 

Amb quins criteris tractem les dades personals

En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades:

  1. Els tractem de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l’interessat).
  2. Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d’obtenir-les. Posteriorment no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.
  3. Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.
  4. Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.
  5. Els conservem durant el temps necessari.
  6. Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.

 

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem

A l’AGT tractem les dades personals per a les següents finalitats:

Contacte

Atenem les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per qualsevol mitjà. Els utilitzem únicament per aquesta finalitat.

Activitats de formació teatral

En l’organització d’activitats formatives rebem dades de les persones que s’hi inscriuen, o dels seus pares o representant legal, a fi i efecte d’organitzar l’activitat. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment explícit de la persona interessada.

Enviament d’informació

Amb l’autorització explícita de cada persona utilitzem les dades de contacte que ens ha proporcionat per informar de les nostres iniciatives, serveis o activitats. Ho fem per diferents canals en funció de com ho ha autoritzat cada persona. No es comuniquen a altres persones sense el seu consentiment.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. En compliment d’obligacions legals (normativa fiscal) comuniquem dades a l’administració tributària.

Quant de temps conservem les dades

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten

Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida

Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi

Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació

És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió

En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

A demanar la limitació del tractament

També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat

En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir-les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament

Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació

Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora.

 

Com es poden exercir o defensar els drets

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a l’AGT a l’adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.aepd.es).