Capítol 1. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació AGT (ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE) es constitueix l’Associació, que regula les seves activitats d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques; i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

 

Article 2

Els fins de l’Associació són:

 • La defensa de la cultura a través del teatre i la dansa.
 • L’impuls dels coneixements dels corrents artístics del teatre, de la dansa, del vídeo, de la música i d’altres arts escèniques en general.
 • El foment dels intercanvis culturals i la formació juvenil en les arts escèniques.
 • Qualsevol altre objectiu que tingui com a finalitat la promoció lliure de la cultura.

Per aconseguir les seves finalitats, l’Associació realitza les activitats següents:

 • La gestió del Centre de Formació Teatral El Galliner, una secció de l’esmentada Associació.
 • El desenvolupament dels estudis dels corrents artístics del teatre, de la dansa, del vídeo, de la música i d’altres arts escèniques en general, i la seva difusió mitjançant publicacions, sistemes audiovisuals, cursos, seminaris, espectacles o qualsevol tipus d’activitat.
 • La realització d’activitats de formació permanent adreçades a professionals de diferents àmbits; en especial les de pedagogia teatral.
 • La participació i la col·laboració en entitats tant públiques com privades que tinguin vinculació amb els interessos de l’Associació.
 • L’obtenció de subvencions tant públiques com privades per a la consecució de les finalitats abans esmentades.
 • La creació d’una secció de la branca jove de l’esmentada Associació.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Article 3

 1. El domicili de l’associació s’estableix a la Plaça Hospital, 6, de Girona, 17002.
 2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

 

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’Associació totes les persones de més de 18 anys. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió de la Junta que tingui lloc.

Els socis seran de tres tipus. Fundadors aquells que ho siguin des de la primera Assemblea Constitutiva, numeraris els que s’associïn posteriorment i honorífics.

 

Article 5

Són drets dels membres de l’Associació:

 1. Assistir amb veu i vot els socis fundadors i els numeraris, a les reunions de l’Assemblea General. Els socis honorífics només podran assistir-hi amb veu, però sense vot.
 2. Els membres fundadors i numeraris podran elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directes. Els socis honorífics no podran elegir ni ser elegits per exercir càrrecs directes. Els socis honorífics podran ser elegits per als llocs de representació.
 3. Tots els membres podran exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’Associació.

 

Article 6

Són deures dels membres de l’Associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

 

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

 

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

 

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 4. Acordar la dissolució de l’Associació.
 5. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de règim interior.
 8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 9. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

 

Article 10

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data del tancament de l’exercici econòmic.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho considera convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 11

 1. L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un correu electrònic, o en el seu defecte per correu postal, a l’adreça que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’Associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

 

Article 12

 1. L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. Un mínim no inferior al 5% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en que aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

 

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, es requereix una majoria qualificada dels associats presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).
 4. En cas que un soci es trobi immers en un conflicte d’interessos amb l’associació, no pot participar en la votació. L’absència d’aquest vot no computa per establir el quòrum, excepte en aquells casos regulats per la llei (procediments sancionadors, destitució de les persones afectades o l’exercici de l’acció de la responsabilitat contra ella).
 5. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.

 

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

 1. Regeix, administra i representa l’Associació la Junta Directiva, que componen el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
  Els membres de la junta poden ser retribuïts per tasques distintes de l’exercici del càrrec en la junta (com funcions tècniques, de gerència, etc.). El nombre de membres retribuïts no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist-i-plau del president sortint, i ha d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari; i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

 

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 3. a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius
  b) mort, declaració d’absència o malaltia que incapacita per exercir el càrrec
  c) baixa com a membre de l’associació
  d) separació acordada per l’assemblea general
 4. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats í altres persones, per aconseguir:
  a) subvencions o altres ajuts
  b) l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
 12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
 13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 14. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

 

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a 3 mesos.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un 40% dels membres que la componen.

 

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

 

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

Capítol V. El president i el vicepresident

Article 21

 1. Són pròpies del president les funcions següents:
  a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
  f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta,  per aquest ordre.

 

Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 22

El tresorer té com a funció la custodia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració de pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.  Porta un llibre de caixa.  Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.  Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

 

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

 

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

 

Article 26

Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. les subvencions oficials o particulars
 3. les donacions, les herències o els llegats
 4. les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

 

Article 27

Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

 

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

 

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

 

Capítol IX. Règim disciplinari

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.  La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

 

Capítol X. La dissolució

Article 31

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

 

Article 32

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal.  La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. En l’acord de dissolució s’establirà la destinació que hagi de donar-se als béns, drets, instal·lacions i serveis de l’Associació que poguessin restar després d’atendre les obligacions pendents; aquesta destinació serà necessàriament una altra associació de característiques iguals a les nostres.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.